0

Könssjukdomar

Syfilis

Syfilis är nuförtiden en ganska ovanlig sjukdom Sverige.
En del som smittas känner inga besvär, medans andra får djupa sår, svullnadader och feber.
Precis som med andra könsjukdomar är du enligt lag skyldig att direktsöka vård och genomgå en behandling,samt tala om vilka du haft sex med senaste året.

Vad orsakas syfilis av?

Syfilis orsakas av en bakterie och smittar genom sexuellt umgänge.
Då Syfilis är en Bakterieartad sjukdom behandlas den med Antibiotika (Penicillin) Sjukdomen kan förutom via samlag smitta via kroppsvätskor.
En gravid kvinna tex kan smitta sitt foster.

Hur allvarligt är Syfilis?

Som alla sjukdomar måste man ta det på allvar.
Sjukdomen delas in i tre stadier och kan pågo i flera år utan att man själv märker det.
I värsta fall kan syfilis ge allvarliga skador på hjärta och hjärna.
Störst risk för smittsamheten är under de första 50-70 dagarna, men sjukdomen kan smitta
upp till två år efter smittotillfället om inte behandling har givits.
Enligt smittskyddslagen är du skyldig att omedelbart söka läkarvård om du misstänker att du är smittad av syfilis.
Alla undersökningar, vård och behandling som behövs är kostnadsfri. Du är skyldig att göra de undersökningar och ta de prover som behövs.
Du måste även lämna uppgifter om den eller de personer smittan kan ha kommit från och den eller de du kan ha fört den vidare till. Du kan välja att själv kontakta dina partner eller att din läkare gör det. Du är i så fall alltid anonym gentemot dina partner genom sekretessskyddet i smittskyddslagen.
Det finns inte något vaccin mot sjukdomen.

Information om Sjukdomen Gonorre

Gonorré orsakas av en bakterie -Neisseria gonorrhoeae.

Utbredning av gonorre:

Sedan 1970, då över 40 000 svenskar hade gonorré har antalet smittade sjunkit dramatiskt, men sedan 1998 har man sett ökning av antalet fall. 1997 rapporterades cirka 240 fall i Sverige och 2004 blev antalet knappt 600. Hälften av alla fall är smittade utomlands, men sedan 1997 har det förekommit ”epidemier” även bland unga män och kvinnor i Sverige. I Örebro län har vi haft 8-15 fall de senaste åren.

Symptom:

Mannen får i allmänhet en ordentlig urinrörskatarr med vit-gul flytning och sveda när han kissar. Kvinnan får ofta variga flytningar och sveda när hon kissar. Man kan också få lindrig ”halsfluss” (om smitta via oralsex). Symptomen kommer oftast 3-5 dagar efter smittotillfället, men kan dröja upp till 3 veckor. En femtedel av männen och hälften av kvinnorna får dock inga symptom alls.

Risker med gonorre:

Äggledareinfektion med risk för senare sterilitet eller utomkvedshavandeskap (dvs. det befruktade ägget växer fast i äggledaren i stället för i livmodern). Män kan få bitestikelinfektion. I sällsynta fall kan gonorré orsaka ledvärk, ögonfluss och blodförgiftning.

Undersökning: Hos kvinnan tas prov från livmodertappen och urinrörsmynningen. Vid stark misstanke om gonorré tas även prov från svalget och ändtarmsöppningen. Hos män tas prov från urinrörsmynningen och oftast från svalget. Män som har sexuellt umgänge med andra män undersöks även med prov från ändtarmsöppningen. Läkaren gör också en undersökning av direktprov i mikroskop. Bakterien syns oftare på provet från män än från kvinnor.

Behandling av gonorre:

Det räcker nästan alltid med engångsdos eller några dagars behandling med antibiotika. Ibland kan bakterien vara så motståndskraftig (resistent) att man behöver ge ett antibiotikum som spruta.

Har man stark misstanke om gonorré, men de första proven inte visar på det, brukar man ändå göra en ny undersökning någon vecka senare och då ofta samtidigt ge behandling för säkerhets skull. Fyra veckor efter behandling tas alltid ett kontrollprov (skyldighet enligt Smittskyddslagen).

Partnerkontroll: Gonorré ingår i Smittskyddslagen och nuvarande partner får alltid behandling efter undersökning. Det är också viktigt att tidigare aktuella partners undersöks och eventuellt behandlas. Först efter att en ny läkarundersökning fyra veckor efter behandlingen visat att man inte har gonorré får man ha samlag om partnern också friskförklarats.

källa:orrebroll.se

Information om Sjukdomen Herpes

Vad orsakas Herpes av?

Herpes orsakas av ett virus, Herpes simplex, som gömmer sig i nervrötterna. Den förekommer i två former: Herpes simplex virus typ 1, som vanligen ger mun/läppherpes (Herpes labialis) och Herpes simplex virus typ 2, som är vanligast vid underlivsherpes (Herpes genitalis). Man kan dock ha typ 1 i underlivet och typ 2 på läpparna. Har man återkommande skov (anfall) med herpes i underlivet beror det nästan alltid på typ 2.

Utbredning av Herpes: Vanlig! Några säkra siffror på antalet smittade med underlivsherpes finns inte. Vissa undersökningar har visat att ända upp till 25% av dem som fyllt 30 år är bärare av herpes simplex virus 2. Många har blivit smittade dvs. blivit virusbärare utan att ha haft något herpesskov.

Symptom:

Herpes genitalis yttrar sig i vid första insjuknandet som sår på eller intill könsorganen. Det börjar med en kliande fläck som snart börjar svida och få små blåsor. Blåsorna spricker och blir små smärtsamma sår. Lymfkörtlarna i ljumsken brukar ömma och förstoras. Man kan ha ont när man kissar och även ha lite flytningar. Ibland har man feber. Det tar ofta 2-3 veckor innan såren läkt. Viruset drar sig tillbaka längs en nerv till dess rot. En del får bara ett eller få återfall, medan andra kan få mycket tätt återkommande skov. Återfallen brukar inte pågå mer än 5-10 dagar och är oftast lindrigare. Ofta får man en förkänsla i form av ischiasliknande värk eller huvudvärk innan blåsorna kommer. Stress, trötthet, förkylning, uttalad fysisk ansträngning, menstruation och ibland samlag kan vara utlösande orsak till återfall. Har man herpesskov flera gånger per år är det vanligt att man också mellan skoven har ”virusläckage” utan att man har symptom. Då kan man vara smittsam.

Inkubationstid: Det brukar ta 2-10 dagar från smittotillfälle tills besvären börjar.

Risker med Herpes:

Om en gravid kvinna får sitt första herpesskov i samband med förlossning kan barnet få en livshotande infektion. Risken är inte lika stor om modern får återfallsskov eftersom barnet har antikroppar från modern. För att undvika smittorisk för barnet förlöses ibland kvinnan med kejsarsnitt. Barnmorskan bör informeras om du har herpes. En kvinna som blivit gravid och vet att hennes man har en underlivsherpes, men själv aldrig haft besvär bör ta ett blodprov så snart som möjligt för att se om hon har antikroppar mot herpes. Har hon inte detta är hon alltså mottaglig för smitta. Man bör i så fall ha säkert sex, dvs. använda kondom vid samlag under resten av graviditeten och helst avstå från samlag under den sista graviditetsmånaden. Det kan också bli aktuellt med långtidsbehandling med herpesmedicin för mannen under graviditeten.

Smittsamhet av Herpes:

När symptomen på herpesskov uppträder, och under de första dagarna med blåsor/sår är smittsamheten stor och man skall då undvika samlag. Man smittar vid direkt kontakt med rodnaden/blåsorna. Man kan smittas vid samlag, men också vid oralsex. Har man täta skov (varje till varannan månad) finns det risk för smitta även mellan skoven.

Undersökning:

Oftast är det lätt för läkaren att se att det är ett herpesskov. Man tar ändå prov från blåsor eller sår för säkerställande av diagnos och virustyp. Provet måste tas tidigt (inom 5 dagar) i skovet. Det kan vara viktigt att ha säkerställd diagnos, eftersom det ibland kan bli aktuellt med långvarig behandling med tabletter.

Behandling av Herpes:

Man kan inte bota herpes, men det finns tabletter som om de ges tidigt vid första insjuknandet (helst inom ett dygn) kan göra detta betydligt lindrigare. Har man täta återfall kan det bli aktuellt med långtidsbehandling med tabletter i förebyggande syfte. Under tiden man äter tabletterna har man inga herpesskov och risken för smittsamhet är liten. Ibland, dock långt ifrån alltid, kan herpessjukdomen bli lindrigare efter en långtidsbehandling. En intensiv forskning bedrivs för att få fram ett bra vaccin mot herpes, men ännu har man tyvärr inte lyckats att tillverka något vaccin som är tillräckligt bra. Vill Du veta mer om herpes kan Du ringa Herpeslinjen 020 – 650 660 eller gå in på http://www.harduherpes.nu.

Information om HIV

Vad orsakas HIV av?

HIV (humant immunobrist virus) orsakas av ett s.k. retrovirus HIV-1. Det finns också en virusvariant i Västafrika HIV-2. Det första säkra fallet av HIV är daterat till 1959 i Kinshasa, Kongo, men man tror att epidemin startade redan i början/mitten av 1900-talet och att smittan kom från schimpanser som kan bära på ett liknande virus.

1981 upptäcktes de första fallen av AIDS i USA. 1983 isolerades viruset (HIV-1) i Frankrike. Antikroppsblodtest kom 1985. Samma år upptäcktes HIV-2. 1986 kom den första aktiva behandlingen AZT. Sedan 1996 finns en mycket verksam kombinationsbehandling som lett till att dödligheten i HIV-infektion (AIDS) sjunkit drastiskt i den industrialiserade världen, där man har råd att behandla. 1996 kom också ett test att mäta virus direkt i blodet.

Smittan sprids via sexuell kontakt och blod. Smittan är störst mycket tidigt i sjukdomen och när AIDS utvecklats. Samtidig annan sexuell överförd sjukdom som herpes och klamydia ökar smittspridningsrisken.

Utbredning av HIV

WHO uppskattar att mer än 60 miljoner människor infekterats. 70% av den globala epidemin finns i Afrika söder om Sahara. I Indien, Sydostasien och Kina sker en explosiv ökning för närvarande. Sverige har en relativt låg smittspridning och cirka 400 nya fall rapporteras per år.

Symptom

Hos knappt hälften av alla smittade med HIV-1 uppträder efter 2-3 veckor en akut HIV-infektion med influensaliknande symptom som halsont, feber och ibland hudutslag. För övrigt går sjukdomen utan symptom tills immunförsvaret försvagats så pass att smittoämnen som hos friska individer är helt harmlösa leder till svåra infektioner, ex svamp (candida) och olika herpesvirus. Detta kan ta över 10 år och sjukdomen har då övergått till AIDS (Acquired Immuno Defiency Syndrome).

Diagnostik

Blodprov = antikroppstest mot HIV1 och HIV-2. Det kan, i undantagsfall, ta upp till 3 månader innan testet slår om och blir positivt. Det finns nu även ett kombinerat antigenantikroppstest där, om man blivit smittad, ett positivt svar fås inom ofta två till tre veckor men där det i undantagsfall kan dröja upp till 8 veckor. HIV-testet kan var falskt positivt och därför tas alltid provet om när det är positivt samt testas med en dyrare 100% säker metod. Vid mycket stark misstanke om HIV-infektion kan ett blodprov för att mäta virus göras. Detta blir positivt mycket tidigt i sjukdomen. Testning kan på begäran göras anonymt och som regel skickas provet liksom övriga prover för sexuellt överförda sjukdomar enligt smittskyddslagen, där HIV ingår, kodat till laboratoriet.

Behandling av HIV/AIDS

Kombinationsbehandling med tre ibland fyra olika virusmedel har inneburit att även AIDS-sjukas tillstånd förbättras drastiskt och överlevnadstiden förlängts betydligt.

Undersökningar med vaccin pågår men man tror att det kommer dröja flera år innan ett sådant finns tillgängligt på marknaden.

De flesta personer i Sverige med HIV-infektion kontrolleras på infektionskliniker.


Förebyggande

Samlag med kondom under hela samlaget. Vaselin bör ej användas på kondom vid analt samlag. Kondom skall användas vid oralsex (köns-munkontakt). Oskyddat oralsex är inte 100 % säkert sex!

Vid intravenöst narkotikamissbruk skall aldrig sprutor delas med någon annan!

Vid sjukdom i samband med vistelse i starkt HIV-smittad region som centrala Afrika, södra Afrika och Sydostasien bör ej blodtransfusioner, användande av icke sterila engångssprutor och nålar utan vidare accepteras.

Information om klamydiaKlamydiainfektion orsakas av en bakterie – Chlamydia trachomatis.

Utbredning: Klamydia är fortfarande den vanligaste bakteriella sexuellt överförda sjukdomen i Sverige. Mellan 1989 och 1995 minskade antalet diagnostiserade fall, men sedan 1996 har antalet klamydiafall ökat och var drygt 32 000 i Sverige 2004. I Örebro län har vi sett en ökning sedan 1998. 2004 hade vi 863 fall av klamydia i Örebro län. Man vet inte orsaken till ökningen, men eftersom ökningen nu varit 10 -15 % årligen i Sverige i över 5 år måste den i första hand bero på förändrat beteende. Troligen skyddar man sig inte med kondom lika ofta vid samlag med ny partner som tidigare. Eftersom klamydia oftast inte ger några besvär kan den snabbt spridas om man inte använder kondom vid samlag. Det är viktigt att testa sig när man haft oskyddat samlag med ny partner!

Symptom: Klamydiainfektionen som alltid är smittsam kan yttra sig på följande sätt:

1. Bakterierna förökar sig snabbt och ger besvär med flytning från urinrörsynningen och/eller slidan och sveda när man kissar. Symptomen kommer 1-3 veckor efter smittotillfället.

2. Bakterierna förökar sig snabbt, men ger ändå endast inga eller obetydliga besvär.

3. Bakterierna förökar sig långsamt, ligger vilande i cellerna, ibland i många år. Man har inga besvär. Ibland händer att de förökar sig snabbare och då ger besvär.

Behandling av Klamydia:

Antibiotika i 7 – 10 dagar. Ibland ges ett antibiotikum som engångsdos. Efterkontroll görs alltid efter 4 veckor. Klamydia ingår sedan 1988 i Smittskyddslagen.

Risker med Klamydia

Obehandlad klamydiainfektion hos kvinnor kan ge en äggledarinfektion (ofta utan symptom), som i sin tur kan leda till sterilitet eller utomkvedshavandeskap (det befruktade ägget växer fast i äggledaren istället för livmodern). Män kan få en bitestikelinfektion. Både män och kvinnor kan få ledbesvär och en ögoninfektion.

Undersökning: Vanligast är nu urinprov för män. Ibland tas prov från yttersta delen av urinröret. Urinprov för kvinnor fungerar nästan lika bra, men vanligen tas också prov från livmoderhalsen och ibland urinröret. Man måste alltid göra en gynekologisk undersökning, eftersom man kan ha andra infektioner samtidigt. Proven är bra, men inte 100% känsliga. Man kan alltså ha klamydia, fast provet inte visade detta. Klamydiaprovet blir positivt tidigast en vecka efter att man blivit smittad.

Partnerkontroll: Klamydia ingår i Smittskyddslagen. Nuvarande partner skall alltid undersökas och behandlas. Tidigare partners uppmanas till undersökning och behandlas om han/hon har klamydia. Man får inte ha samlag förrän både patienten och partner ätit klart sin antibiotikakur.

Eftersom klamydia oftast inte ger några besvär bör man alltid kontrollera sig 1-3 veckor efter en tillfällig oskyddad sexuell kontakt eller i inledningen av ett fast förhållande, om man tidigare haft oskyddat samlag. Det är risken som räknas!

Information om kondylomKondylom (könsvårtor) orsakas av ett virus – HPV (humant papilloma-virus). Det finns minst 200 olika virustyper och 20 av dessa kan ge kondylom.

Utbredning: De flesta som är smittade får inga synliga kondylom. Har man haft oskyddat samlag med fler än två partners är risken mer än 50% att man kommit kontakt med kondylomvirus!

Symptom: Synliga oftast flikiga könsvårtor, som är ljusrosa eller hudfärgade på och omkring könsorganen och/eller ändtarmsöppningen (anus). Man kan också ha platta kondylom, som är mycket svåra att upptäcka. Dessa kan ibland ge besvär med sprickor, rodnad och samlagssmärta. Kvinnan kan ha vårtor i slidan och på livmodertappen, som är svåra att upptäcka. Mannen kan ha kondylom i urinrörsmynningen.

Både hos män (även heterosexuella) och kvinnor kan kondylomen sitta kring och i anus. Inkubationstid: Tiden från smittotillfälle till symptom kan variera mellan en månad och över ett år. Kondylomen kan också försvinna och återkomma eller ligga dolt (latent) under flera år, varför smittotillfället kan var många år tillbaka i tiden.

Risker: Vissa kondylomvirus kan hos kvinnor ge cellförändringar på livmodertappen. Man brukar därför ibland ta cytologiprov (cellprov) när man har kondylom.

Alla kvinnor blir kallade för cellprovskontroll hos barnmorskan på vårdcentralen vart tredje år från det år man fyller 23 år (se nedan). Tyvärr uteblir många, speciellt yngre kvinnor, från dessa kontroller. Provet är mycket enkelt och helt smärtfritt att ta. De kondylomvirus som är farligast och oftast ger cellförändringar och på sikt livmoderhalscancer brukar inte visa sig som synliga kondylom och ger alltså inga symptom. Därför är det extra viktigt att alla kvinnor som har haft sexuellt umgänge går på dessa kontroller.

Undersökning: Läkaren brukar använda förstoringsinstrument och ibland 5% ättikssyra för att kondylomen lättare skall synas. Livmodertappen undersöks alltid noga.

Partnerkontroll: Eftersom kondylomvirus är så vanligt förekommande behöver inte alltid partners uppmanas. En kvinnlig partner till man med kondylom, bör kontrollera sig med cellprov inom något år, speciellt om inte detta gjorts på många år. Alla kvinnor över 23 år i Örebro län kallas för cellprov hos barnmorska var tredje år i den s k gynekologiska ”hälsokontrollen”.

Behandling: Det finns ingen bot mot virussmittan, men många olika bra metoder att behandla könsvårtorna med. Kroppens immunförsvar kommer att bekämpa viruset efter några år. Oftast har kondylomen försvunnit inom 6-9 månader, om man fått behandling. Enstaka nya kondylom brukar komma under denna tid. Podofyllotoxin-lösning (Wartec) kan penslas på under tre dagar morgon och kväll. På STD-mottagningen brukar vi oftast frysbehandla kondylomen med flytande kväve eller ibland bränna bort kondylomen. Platta kondylom brukar man inte behandla eftersom de sällan ger besvär och dessutom inte försvinner lika lätt med behandling.

Ingen behandling får var värre än åkomman!

Wartec finns också som kräm. Sedan 1999 finns det en annan kräm mot kondylom som ibland kan fungera mycket bra (Aldara). Bland annat p.g.a. priset, 1430 kr för 8 veckors behandling, är den inte en första hands behandling av kondylom.

Smittvägar: Man smittar vid samlag och mycket nära intim hudkontakt. Har man inte alltid använt kondom har ens fasta partner alltid kommit i kontakt med viruset och därför finns ingen anledning att då när kondylomen upptäckts börja använda kondom. Får partnern synliga kondylom beror det på det ”egna” viruset.

Vid samlag med ny partner bör alltid kondom användas, även om det var flera månader sedan man hade kondylom.

källa:orebroll.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *